Condicions de venda

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda (d’ara endavant, les Condicions Generals) s’apliquen a qualsevol compra de béns o productes (d’ara endavant, els Productes) que s’efectuïn en el present Lloc web www.batecsdemestra.com propietat de Paula Granada Santos amb seu a Badalona (Barcelona).

Les presents Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana que, cada vegada que el Client navegui o vagi a realitzar la compra d’un Producte a través del Lloc web, les consulti novament, ja que seran aplicable aquelles que es trobin vigents en el moment en què es realitzi la compra.

COMANDES

Com realitzar una comanda?

Per a poder realitzar la compra de qualsevol dels productes de Batecs de Mestra, el Client haurà de seguir els següents passos:

 1. El Client haurà de registrar-se en el Lloc web per a poder realitzar la compra dels Productes, encara que pot esperar a fer-ho fins al moment anterior a la formalització del pagament.
 2. Per a registrar-se com a Client ha de proporcionar el nom d’usuari, un correu electrònic i una clau d’accés.
 3. El Client haurà de seleccionar els Productes que desitja comprar, els quals s’afegiran al “carro de compra” del Lloc web. Una vegada hagin estat seleccionats tots els Productes, en cas de voler continuar amb l’operació, haurà de clicar a “finalitzar compra”.
 4. El Client haurà de proporcionar les següents dades perquè Batecs de Mestra pugui realitzar l’enviament dels Productes: Nom i cognoms, responsable de la compra, adreça completa, correu electrònic i telèfon de contacte. Aquestes dades es guardaran en la base de dades de Batecs de Mestra i únicament seran visibles per personal autoritzat. En cas que el Client detecti que s’ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre, podrà modificar els mateixos en l’apartat “El meu Compte”. En tot cas, el Client podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic shop@batecsdemestra.com . Si el Client detectés un error en la comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el servei d’atenció al client, en el telèfon o en l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a corregir l’error.
 5. En cas de disposar, el Client podrà introduir codis o cupons de descompte per a reduir el preu final del “carro de compra”.
 6. Una vegada el Client hagi acceptat expressament les Condicions Generals i hagi introduït les dades per a l’enviament, podrà formalitzar el pagament.

Disponibilitat i responsabilitat

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels Productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de Productes o per falta d’estoc, Batecs de Mestra reemborsarà l’import abonat d’aquests.

Batecs de Mestra no es fa responsable dels retards en els lliuraments de les comandes o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a esdeveniments de força major. Entre altres causes, s’entenen esdeveniments de força major: accidents, vagues, incendis, causes meteorològiques, desastres naturals com a tempestes, terratrèmols, epidèmies i problemes en el transport o en els sistemes de telecomunicació.

La responsabilitat de Batecs de Mestra en relació amb qualsevol Producte adquirit en el Lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest Producte.

PREU/PAGAMENT

Preu dels Productes

Els preus dels Productes en el Lloc web estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l’IVA. Batecs de Mestra es reserva a cada moment i unilateralment el dret a modificar el preu dels productes i serveis oferts a través del Lloc web. Per a garantir al Client la certesa del preu dels seus Productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

El preu dels Productes no inclou el preu d’enviament d’aquests, el qual apareixerà desglossat abans de formalitzar el pagament.

Pagament

El Client disposa dels següents mitjans de pagament en comprar Productes en el Lloc web:

 • Targeta de dèbit/crèdit: per al pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen en la pantalla de venda, proporcionant el número de targeta, tipus, codi d’identificació i titular. Batecs de Mestra utilitza un servei el qual incorpora la norma de seguretat SSL, de manera que les dades confidencials de la targeta de dèbit/crèdit es transmeten de forma xifrada al servidor del banc, sense registrar-se en el servidor de Batecs de Mestra.

L’adquisició dels Productes es realitza a través del botó COMPRAR del Lloc web i una vegada hagin estat acceptades de manera expressa les Condicions Generals.

Impost sobre el Valor Afegit i Facturació

En les comandes amb destinació a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

Així mateix, Batecs de Mestra remetrà al Client, en un termini màxim de 48 hores, una confirmació de la comanda efectuada amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic que el mateix hagi indicat.

El Client rebrà, juntament amb els Productes, la factura en paper de la comanda. En cas de requerir una factura electrònica, s’haurà d’indicar en el moment de la realització de la comanda.

ENVIAMENTS

Temps

A l’efecte de les presents Condicions Generals, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que els Productes han estat “lliurats” en el moment en el qual el Client o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió d’aquests.

Els productes de servei En línia es consideraran lliurats en el moment de l’enviament d’un email amb les credencials d’activació i/o accés remès a l’email indicat en el compte del client.

Els lliuraments de productes físics es realitzen en l’adreça que el Client indiqui en la realització de cada comanda. Des de la formalització de la compra fins al lliurament de la comanda poden transcórrer un màxim de cinc (5) dies laborables per a lliuraments en la Península i fins a nou (9) dies laborables per a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Batecs de Mestra no farà enviaments fora del territori espanyol. El lliurament dels Productes s’efectuarà de dilluns a divendres, excloent-se els dies festius de la localitat de destí.

Si per qualsevol circumstància Batecs de Mestra no pogués complir amb la data de lliurament previst, se l’informarà d’aquesta circumstància i s’oferirà l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament del preu pagat.

Import

Durant el procés de compra se l’informarà de les despeses d’enviament si aquests existissin.

GARANTIA DELS PRODUCTES

Cobertura de la garantia

Els Productes de Batecs de Mestra estan garantits durant un període de 2 anys, a partir del seu lliurament, contra qualsevol vici de fabricació, disseny o material. Durant el període de garantia, Batecs de Mestra es compromet, a la seva elecció, a canviar o reemborsar els Productes reconeguts com a defectuosos pels seus serveis. La garantia no inclou:

 • Els danys en el Producte que resultin del seu desgast normal, tenint en compte la seva naturalesa, funció i composició.
 • Tots els defectes del Producte que puguin resultar d’una instal·lació, emmagatzematge, conservació o muntatge defectuosos, un defecte de manteniment, un ús incorrecte o no conforme amb les especificacions tècniques o d’ús (inobservança de les recomanacions de manteniment), modificacions o reparacions efectuades pel Client o un tercer, deterioracions causades per objectes exteriors, esdeveniments exteriors com ara accidents, cops, incendis, actes de vandalisme, desperfectes causats per l’aigua, llums naturals o artificials (en cas de descoloració), catàstrofes naturals o condicions meteorològiques adverses.

Aplicació de la garantia

Per a aplicar la garantia, el comprador contactarà amb el servei d’atenció al client de Batecs de Mestra a través de l’adreça de correu electrònic shop@batecsdemestra.com . S’exigirà la presentació de la factura per a poder gaudir de la garantia.

DRET DE DESISTIMENT

El Client té dret de desistir de la compra d’un Producte físic en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini començarà a comptar des que el Client va adquirir la possessió material del Producte. En cas que els béns que componen la comanda es lliurin per separat, el termini començarà a comptar als 14 dies naturals del dia que el Client va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests Productes.

Per a major comoditat, es facilita el següent formulari de desistiment:

A l’atenció de:

Batecs de Mestra,

Per la present, els comunico que desisteixo del meu contracte del següent Producte o Productes amb referència núm.

Data de compra

Nom del comprador

Domicili del comprador

 – Si l’adreça d’enviament és diferent a la del comprador haurà d’emplenar les següents dades:

Nom del destinatari

Domicili del destinatari

Signatura del consumidor

Data

No serà possible invocar el dret de desistiment en els següents casos:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del Client i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Batecs de Mestra, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. El subministrament de Productes o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que Batecs de Mestra no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de Productes confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats.
 4. El subministrament de Productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de Productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat sense precinte després del lliurament.
 6. El subministrament de Productes que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres Productes.
 7. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que Batecs de Mestra no pugui controlar.
 8. Els contractes en els quals el Client hagi sol·licitat específicament a Batecs de Mestra que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, Batecs de Mestra presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel Client o subministra Productes diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o Productes addicionals.
 9. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat amb el precinte extret pel Client després del lliurament.
 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 11. Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.
 12. El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del Client amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Una vegada realitzat el desistiment, Batecs de Mestra reemborsarà l’import pagat pels Productes (inclosos les despeses d’enviament) en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es rebi el Producte retornat i a través del mateix mitjà de pagament amb el qual es va realitzar la compra. No obstant això, les despeses d’enviament per a la devolució dels Productes aniran a càrrec del Client.

No es reemborsarà cap quantitat en el cas que el Producte hagi estat usat o hagi sofert algun mal, per la qual cosa haurà de retornar-se en les mateixes condicions en què va ser lliurat, incloent totes les instruccions, documents i embolcalls del Producte. Això serà així sense perjudici del dret del Client d’obrir el Producte a l’efecte de provar, analitzar i avaluar el mateix per a, així, prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva.

En el supòsit de pèrdua, destrucció o una altra causa que impedeixin la devolució de la comanda per causa imputable al Client, respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment d’exercici del dret de desistiment, tret que aquest valor fos superior al preu d’adquisició, i en aquest cas respondrà d’aquest.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts que es mostren en el Lloc web i, especialment, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Batecs de Mestra, o bé de tercers als quals s’hagi autoritzat degudament el seu ús.

En cap cas l’accés al Lloc web i/o la seva utilització implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret ni expectativa i, especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa de Batecs de Mestra o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap vincle al Lloc web des de qualsevol altre Lloc web sense el previ i exprés consentiment de Batecs de Mestra.

IDIOMA

El Lloc web, la informació publicada, així com el contracte o fitxa d’alta de Client, es redactaran en Castellà.

LLEI APLICABLE, COMPETÈNCIA I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de l’aplicació o interpretació de les presents Condicions Generals es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Catalunya), amb renúncia de qualsevol altre fur que resultés d’aplicació. No obstant això, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre Batecs de Mestra i el Client es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del Client o del lloc de compliment de l’obligació.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals proporcionades per raó de l’ús del Lloc web s’inclouran en una base de dades de la qual és responsable Batecs de Mestra i que compleix amb les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de protegir aquestes dades.

El tractament de les dades personals per part de Batecs de Mestra, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l’accés i ús del Lloc web, es regirà pel que es disposa en la Política de Privacitat de Batecs de Mestra. Pot consultar la Política de Privacitat a través del següent enllaç.